Search Statistics for Departamento de Biociências

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Ribeiro, Daniel Araki [UNIFESP] 36 11.25% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 31 9.69% 0.00
3 type_keyword:Artigo 30 9.38% 0.00
4 author_keyword:Oshima, Celina Tizuko Fujiyama [UNIFESP] 27 8.44% 0.00
5 author_keyword:Gomes, Thiago Simao [UNIFESP] 25 7.81% 0.00
6 subject_keyword:review 24 7.50% 0.00
7 author_keyword:Noguti, Juliana [UNIFESP] 23 7.19% 0.00
8 type_keyword:Resenha 23 7.19% 0.00
9 type_keyword:Revisão 23 7.19% 0.00
10 subject_keyword:Apoptosis 22 6.88% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
320 100.00% 0.00