Search Statistics for Livro

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 type_keyword:Livro 6 11.11% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 5 9.26% 0.00
3 author_keyword:Addeo, Walter Cezar 4 7.41% 0.00
4 author_keyword:Ara-Souza, Anderson Luiz 4 7.41% 0.00
5 author_keyword:Araujo, Pola Maria Poli de [UNIFESP] 4 7.41% 0.00
6 author_keyword:Barbosa, Luciano 4 7.41% 0.00
7 author_keyword:Biffi, Evandro José 4 7.41% 0.00
8 languageIso_keyword:por 4 7.41% 0.00
9 subject_keyword:Avaliação 4 7.41% 0.00
10 subject_keyword:Docência 4 7.41% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
54 100.00% 0.00